Thử nghiệm, kiểm nghiệm

Thử nghiệm, kiểm nghiệm mẫu nghiên cứu, đề tài