Năng lực cung cấp dịch vụ

Nguồn Nhân Lực

Đội ngũ nhân sự của CASE có trình độ chuyên môn cao, phù hợp, có thâm niên. Họ công tác không chỉ đáp ứng đầy đủ các chức năng chuyên môn về cung cấp dịch vụ mà còn những vấn đề hỗ trợ giao dịch, phát triển dịch vụ, thỏa mãn khách hàng, đảm bảo việc hợp tác luôn thuận lợi và hiệu quả.

Đến năm 2018, tổng số nhân sự làm việc tại CASE là gần 180 người, 70% trong số đó là các chuyên gia, kỹ thuật viên, kiểm nghiệm viên. Các nhân sự chủ chốt được liệt kê dưới đây:

STT Họ Tên Chức Vụ Thâm niên Chuyên môn
BAN GIÁM ĐỐC
1 Chu Vân Hải Giám đốc Hơn 20 năm Tiến sĩ Khoa học Môi trường
2 Lê Thành Thọ Phó Giám đốc Hơn 20 năm Thạc sĩ Kỹ thuật
KHỐI CHUYÊN MÔN PHÒNG THỬ NGHIỆM
1 Đoàn Thị Bội Hanh Trưởng phòng Phân tích Môi trường Hơn 20 năm Thạc sĩ Kỹ thuật
2 Trần Chí Dũng Phó trưởng phòng Phân tích Môi trường Hơn 10 năm Thạc sĩ Kỹ thuật
3 Nguyễn Tuấn Vũ Trưởng phòng quan trắc và chuẩn bị mẫu Hơn 25 năm Thạc sĩ Hóa vô cơ
4 Nguyễn Hoàng Ngọc Hân Trưởng phòng Công nghiệp Tài nguyên Hơn 20 năm Thạc sĩ Hóa phân tich
5 Nguyễn Huy Dũng Phó trưởng phòng Công nghiệp Tài nguyên Hơn 20 năm Đại học Hóa học
6 Trần Đình Hiệp Trưởng phòng Hữu cơ Nông sản Hơn 25 năm Đại học Hóa học
7 Trần Thị Hiền Phó trưởng phòng Hữu cơ Nông sản Hơn 20 năm Thạc sĩ Quản lý Môi trường
8 Huỳnh Yên Hà Trưởng phòng Vi sinh Hơn 20 năm Thạc sĩ Công nghệ sinh học
9 Lý Tuấn Kiệt Trưởng phòng Phân tích Sắc ký Hơn 15 năm Đại học Hóa học
10 Phú Minh Tấn Phó trưởng phòng Phân tích Sắc ký Hơn 15 năm Đại học Hóa học
11 Nguyễn Lâm Kiều Diễm Phó trưởng phòng Phân tích Sắc ký Hơn 20 năm Đại học Hóa học
12 Nguyễn Thành Duy Phó trưởng phòng Phân tích Sắc ký Hơn 10 năm Thạc sĩ Hóa học
13 Vũ Hàn Giang Trưởng phòng Nghiên cứu Triển khai Hơn 15 năm Thạc sĩ Hóa thực phẩm
14 Nguyễn Quốc Hùng Phó trưởng phòng Nghiên cứu Triển khai Hơn 15 năm
KHỐI KINH DOANH
1 Nguyễn Lâm Kiều Diễm Phó trưởng phòng Phân tích Sắc ký Hơn 15 năm Đại học Công nghệ Thực phẩm
2 Nguyễn Tạ Bạch Nga Phó trưởng phòng Kinh doanh Hơn 20 năm Đại học Hóa học
3 Nguyễn Quang Sử Giám đốc Chi nhánh Cần Thơ Hơn 15 năm Đại học Hóa học
4 Nguyễn Hoàng Tú Trưởng VPĐD Miền Trung Hơn 5 năm Đại học Quản trị kinh doanh
KHỐI TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
1 Dương Thị Minh Tâm Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Hơn 15 năm Đại học Kinh tế
2 Phạm Thanh Thủy Phó trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Hơn 15 năm Đại học Kinh tế
KHỐI HÌNH CHÍNH
1 Trương Huỳnh Anh Vũ Trưởng phòng Hành chính Quản trị Hơn 10 năm Thạc sĩ công nghệ sinh học