Năng lực cung cấp dịch vụ

Hệ thống trang thiết bị máy móc

STT Máy móc thiết bị Hãng sản xuất Hình ảnh
1 Hệ thống sắc ký lỏng siêu áp Acquity UPLC H-class System Water
2 Hệ thống sắc ký Ion Metrohm 50 professional IC-Metrohm Metrohm
3 Hệ thống sắc ký khí GC Shimadzu-2010 Plus Shimadzu
4 Hệ thống sắc ký lỏng nhanh ghép khối phổ đầu dò 3 tứ cực TSQ Endura Triple Quad LC/MS/MS Thermo Scientific
5 Hệ thống khối phổ Plasma cảm ứng ghép nối bộ sắc ký lỏng Agilent 7700X LC-ICP-MS Agilent
6 Hệ thống sắc ký ION Dionex ICS-5000 Thermo Scientific
7 Hệ thống sắc ký lỏng ghép khối phổ LCMS AB QT RAP 4000 Sciex
8 Hệ thống sắc ký lỏng ghép khối phổ đầu dò 3 tứ cực Agilent 6410 Triple Quad LC/MS/MS Agilent
9 Hệ thống sắc ký lỏng nhanh ghép khối phổ đầu dò 3 tứ cực TSQ Quantiva Triple Quad LC/MS/MS Thermo Scientific
10 Hệ thống sắc ký khí Agilent 7890B Agilent
11 Hệ thống Sắc ký ghép khối phổ với độ phân giải cao HRGC-HRMS Water
12 Hệ thống máy nhiễu xạ tia X XRD X’PERT PRO Panalytical
13 Hệ thống quang phổ phát xạ Plasma ICP OES Optima 8300 Perkin Elmer
14 Hệ thống sắc ký khí ghép khối phổ đầu dò 3 tứ cực TSQ 8000 TRIPle quad GC/MS/MS Thermo Scientific
15 Máy phân tích béo LECO TFE 2000 LECO
16 Máy phân tích Nitơ LECO FP 528 LECO
17 Máy chưng cất đạm BEHR S5 BEHR