Quan trắc hiện trường

Quan trắc và lấy mẫu Không khí xung quanh