Quan trắc hiện trường

Quan trắc và lấy mẫu khí thải tại nguồn