Quan trắc, môi trường

Phân tích mẫu không khí xung quanh