Quan trắc hiện trường

Quan trắc và lấy mẫu Nước mặt

CASE cung cấp dịch vụ quan trắc môi trường bao gồm cả dịch vụ quan trắc tại hiện trường và việc phân tích môi trường tại phòng thí nghiệm CASE.

Các dịch vụ quan trắc tại hiện trường, CASE cung cấp bao gồm các hoạt động lấy mẫu, đo, thử nghiệm và phân tích các thông số ngay tại hiện trường hoặc bảo quản mẫu và vận chuyển mẫu về để phân tích các thông số tại phòng thí nghiệm. Các loại mẫu CASE cung cấp dịch vụ quan trắc tại hiện trường bao gồm:

– Quan trắc tại hiện trường mẫu nước: nước mặt, nước dưới đất, nước biển, nước mưa, nước thải…
– Quan trắc tại hiện trường mẫu không khí: không khí xung quanh và môi trường lao đông, khí thải…
– Quan trắc tại hiện trường các loại mẫu khác: lấy mẫu đất, trầm tích, bùn, chất thải…

Với thế mạnh vốn có trong lĩnh vực phân tích, thử nghiệm, tạo đà thuận lợi cho CASE trong việc triển khai việc phân tích các mẫu môi trường. Thực tế cho thấy CASE là một số rất ít phòng thí nghiệm có khả năng phân tích được nhiều và nhiều nhóm các thông số trong các mẫu môi trường tại phòng thí nghiệm, từ việc phân tích các chỉ tiêu hóa lý cơ bản, kim loại; Phân tích các Anion & Cation; Phân tích các hợp chất hữu cơ khó phân hủy hoặc dễ bay hơi; Phân tích thuốc bảo vệ thực vật; Phân tích thuốc diệt cỏ; Phân tích hóa chất tồn dư khác trong môi trường.

CASE có phòng thí nghiệm được Bộ Tài Nguyên và Môi Trường cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo Nghị định 127/2014/NĐ-CP mã số VIMCERTS 147.